درس‌های موجود

درس آزمایشی

طبقه: دکتری
  • استاد: مدير سيستم

راهنمای استفاده از سیستم و پشتیبانی کاربران

طبقه: دکتری
  • مدیر: سيد صادق حسيني
  • مدیر: مدير سيستم

معرفی آموزش الکترونیکی

طبقه: دکتری

این درس 3 واحدی است
  • رئیس مرکز: دکتر مهدي هدايتي